Cách cố định các cột và dòng tiêu đề trong Excel

Tại sao cần sửa dòng trong Excel. Đối với những người thường xuyên làm việc với các tệp excel, có một số lượng lớn các bản ghi không thể được sử dụng. Bài viết sau đây chi tiết cách sửa các cột và hàng trong Excel 2013.

1. Đường dây cố định

Lưu ý: Điều quan trọng là phải sửa dòng hoặc cột để xác định vị trí của con trỏ chuột.
Bước 1: Xác định vị trí của con trỏ.
Đặt con trỏ chuột trong ô đầu tiên của dòng ở cuối hàng cần cố định. Lưu ý: các dòng ở phía trước của dòng đặt con trỏ được cố định.
Bước 2: Chọn Xem -> Đóng băng Panes.
Ví dụ: Khắc phục dòng 1 và dòng 2 => đặt con trỏ chuột ở hàng thứ 3 1. Vì vậy, khi bạn di chuyển đến bản ghi thứ n với n rất lớn, dòng 1 và dòng 2 vẫn hiển thị và cố định ở trên cùng.
Panes đóng băng
So sánh kết quả: Dòng 1 và 2 là cố định. Khi kéo xuống dòng thứ 15 và 16, dòng tiêu đề và thuộc tính của cột vẫn được hiển thị.
Tiêu đề và thuộc tính được hiển thị
Lưu ý: Bạn có thể chọn sửa dòng đầu tiên bằng cách nhấp vào Freeze Top Row.
Đóng băng hàng đầu

2. Cột cố định

- Bước 1: Có 2 cách để xác định vị trí của con trỏ.
+ Cách 1: Bạn đặt con trỏ chuột vào ô đầu tiên của cột sau khi cột được cố định (Ví dụ: đã sửa cột thứ n, đặt con trỏ chuột vào ô đầu tiên của cột thứ n + 1). Cột STT cố định đặt con trỏ chuột trong ô (B, 2).
Con trỏ ở vị trí trên cùng
Lưu ý: Các cột ở phía trước cột nơi đặt con trỏ được cố định.
+ Cách 2: Bôi đen toàn bộ cột sau khi cột được cố định.
Ví dụ, cột STT cố định, chúng tôi bôi đen cột cuối cùng.
Bôi đen toàn bộ cột
- Bước 2: Chọn Xem -> Đóng băng.
Tấm đông lạnh 2
So sánh kết quả: Khi chúng tôi kéo cột Chúng bị che khuất nhưng cột STT vẫn cố định và hiển thị trên cùng.
So sánh kết quả
Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa cột đầu tiên thay vì chọn Freeze Panes -> Freeze First Cột.
Cột đầu tiên đóng băng

3. Sửa cả dòng và cột

- Bước 1: Xác định vị trí của con trỏ.
+ Ví dụ: Đã sửa lỗi cột STT và dòng 1 + 2 -> Đặt con trỏ chuột vào ô C3.
Xác định vị trí con trỏ
- Bước 2: Chọn Xem -> Đóng băng.
Panes 3
Các kết quả:
Kết quả
Chúc may mắn!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét